Абра ихыжәҩылаар шәылшоит аҧсышәала икьыҧхьу атекстқәа зегьы иаку Unicode астандарт ахь ииазго аконвертер. Инарҭбааны ҳазааҭгылозар, Unicode – аҩыра змоу шамахамзар абызшәақәа зегьы раарҧшра зылшо асимволқәа ркодыркра астандарт ауп.

Уи ахь аиасра алшара ҳнаҭоит, аҧсышәала икьыҧхьу иарбанзаалак атекст аоригинал ахьаауртлозаалак, ҧсахрада аҧхьареи аҭгареи. Ари апрограмма ахархәара даара имариоуп: уи азын шәкомпиутер ахь ахҩылаара заҵәык ауп иаҭаху.