Анонсқәа

 
Аҳәынҭқарратә усзуҩцәа рзы акурсқәа

Аҳәынҭқарратә усзуҩцәа рзы акурсқәа

Рашәара 7, 2017 шықәсазы ихацыркхо «Аҳәынҭқарратә усзуҩцәа рзы акурсқәа» апроект  Аҧсны Аҳәынҭқарратә усбарҭақәа зегьы аҵанакуеит. Арҵара асистема шоуп хә-ҩаӡарак рыла. Ҩаӡарак арҵара акурс ҿҳәарас иамоуп хымз. Арҵара шьаҭас иамоуп ҳаамҭа иақәшәо акоммуникативтә методика. Аҵыхәтәан акурсқәа ирхысыз иранашьахоит аҳәынҭқарратә бызшәа шырдыруазы аршаҳаҭга.

Асиахь ахынҳәра