Асахьаркыратә литература

 
Амца ҿыцәаанӡаАвтор: Ажьиба Е.
Икыдлаз аеҵәа.Автор: Ақаҩба М.
Алыԥшаах, 2010 ш.Автор: Аламиа Г.
Иалкаау, 2010 ш.Автор: Аџьынџьал А.
Дыцәаны данааԥшАвтор: Аџьынџьал Шь.
Аҳәа зыҟәну аџьныш, 2012 ш.Автор: Аџьынџьал Шь.
Камаҷыҷ-2011ш.Автор: Гәлиа Д.
Абаӡӡеи- 1923ш.Автор: Гәлиа Д.
Амра аԥсы шҭаз. - 2006 ш.Автор: Гогәуа А
Иалкаау.Автор: Касланӡиа В.
Аибашьра, аибашьра.Автор: Ҳашыг Н.
Ацынҵәарах. 1974ш.Автор: Шьынқәба Б.