Зеиԥш ыҟам ашәҟәқәа

Ажәабжьқәа

ЗегьыАҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы аԥсуа бызшәа арҿиаразы имҩаԥнаго аусқәа маҷӡам. Урҭ иреиуоуп иаарласны аудио шәҟны зҭыжьра алыршахо аԥсуа бызшәа аҵаразы арҵагатә цхыраагӡа. Макьаназы иара аелектронтә шәҟәы аҳасабала аилак асаит аҟны иҭоуп.

«100 текстк аԥсышәала» - ари ацхыраагӡа хықәкыс иамоуп зхала, мамзаргьы арҵаҩцәа рыцхыраарала абызшәа зҵарц зҭаху аҵаҩцәа, астудентцәа ржәар арҭбаара, рбызшәа арбеиара.

Асиахь ахынҳәра

Иҿыцу аматериалқәа

Еимадоу асаитқәа